Pētījums: Būvniecībā sniegto pakalpojumu kvalitāte šogad novērtēta ar 78% Ziņas

Pētījums: Būvniecībā sniegto pakalpojumu kvalitāte šogad novērtēta ar 78%

Pirmdiena, 2 decembrī, 2019

Latvijā šogad būvniecības nozarē sniegto pakalpojumu kvalitāte novērtēta ar 78% no 100%, kas ir vērtējams kā labs rādītājs, liecina Ekonomikas ministrijas mājaslapā publicētais pētījums.

Tostarp priekšdarbi novērtēti ar 79%, projektēšana - ar 75%, būvdarbi - ar 82%, bet uzraudzība - ar 76%. Augstāk novērtētie kvalitātes rādītāji ir nozares pārstāvju kompetence un sadarbības prasmes.

Augstākus pakalpojumu vērtējumus (skalā no 0 līdz 10) no pakalpojumu saņēmēju puses biežāk saņēmuši būvdarbu posma pakalpojumu sniedzēji. Augstākie novērtējumi būvdarbos ir teritorijas labiekārtošanai (8,7 punkti), ūdensapgādei un kanalizācijai (8,7 punkti), ēkas būvdarbiem (pamati, karkass, nesošās konstrukcijas, jumts) (8,6 punkti), ēku būvdarbu projektu vadībai (8,5 punkti) un inženierbūvju būvdarbiem (8,5 punkti).

Priekšizpētes posmā augstāk novērtētā pakalpojumu grupa ir būvobjekta priekšizpēte (zeme) (8,3 punkti). Projektēšanas posmā augstāk novērtētā pakalpojumu grupa ir elektrotīkli, vājstrāvu tīkli (8,2 punkti). Uzraudzības posmā augstāko novērtējumu saņēmusi būvuzraudzība (8,2 punkti).

No pakalpojumu saņēmējiem zemākos vērtējumus saņēmuši pakalpojumi projektēšanas posmā: būves arhitektūras projektēšana (6,9 punkti), būvprojekta vadība/izstrāde (7,1 punkts) un apkures, ventilācijas, klimata kontroles sistēmas projektēšana (7,1 punkts).

Pakalpojumu sniedzēju pašvērtējums parasti ir augstāks nekā to novērtējums no pakalpojumu saņēmēju puses. Izņēmums ir būvdarbu posms, kur gandrīz visās pakalpojumu grupās pakalpojumu saņēmēju vērtējums ir augstāks nekā pašvērtējums.

Vēl ar atšķirībām novērtējumos izceļas būvvaldes, kuru pašvērtējums ir būtiski zemāks (4,8 punkti) nekā pakalpojumu saņēmēju vērtējums (7,9 punkti). Būvvaldes zemo pašvērtējumu skaidro ar darbinieku trūkumu un rotāciju, kas kavē sniegt kvalitatīvus pakalpojumus.

Lai uzturētu augstos kvalitātes novērtējumus būvniecības nozarē, nepieciešams veicināt tādus kvalitātes rādītājus kā resursi un plānošana, tostarp termiņu ievērošana, nemazinot kvalitāti, procesu un komandas elastība izmaiņu ieviešanā, atvēlētais budžets un darbaspēka trūkuma problēmu risināšana, secināts pētījumā.

Šā gada augustā veikts pirmais Latvijas būvniecības nozares pakalpojumu kvalitātes indekss, aptaujājot būvniecības procesā iesaistītos procesa dalībniekus. Saskaņā ar 2018.gadā izstrādāto metodoloģiju kopumā aptaujāti 304 Latvijas būvniecības procesā iesaistīti uzņēmumi vai organizācijas, kuri pēdējā gada laikā ir snieguši vai saņēmuši būvniecības pakalpojumus.

Pirmie indeksa rezultāti turpmāk kalpos kā atskaites punkts nākamajiem mērījumiem.

Lai izveidotu ilgtspējīgu Latvijas būvniecības nozares pakalpojumu kvalitātes monitoringa sistēmu, kas kalpotu par pamatu kopējai būvniecības nozares procesa un visu apakšprocesu kvalitātes mērījumu sistēmai, 2019.gadā tika veikta pirmā pilnā nozares aptauja, balstoties uz 2018.gadā SIA "Jaunrades laboratorija" izstrādāto kvalitātes indeksa noteikšana metodoloģiju, kā pamatu ņemot "Jaunrades laboratorijas" izstrādāto un testēto būvniecības procesu dalībnieku aptaujas anketu.

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
2 gadi 1 mēnesis 29 dienu portālā
Bija online 21 stundas pirms
Meklētājs būvniecības nozarē