Ezerkrasta mikrorajonā cer attīstīt savrupmāju būvniecību Ziņas

Ezerkrasta mikrorajonā cer attīstīt savrupmāju būvniecību

Ceturtdiena, 6 decembrī, 2018
Liepājā, uz zemesgabala Ezerlīču ielā 4, nākotnē iecerēts attīstīt savrupmāju būvniecību, tādēļ izstrādāts un publiskajai apspriešanai nodots lokāplānojums šim zemesgabalam.

SIA "Reģionālie projekti" šovasar ir izstrādājis Ezerlīču ielas 4 lokālplānojuma pirmo redakciju, lai īstenotu zemesgabala īpašnieka ieceri nākotnē īpašumā attīstīt savrupmāju būvniecību. Lokālplānojums, ja to apstiprinās pašvaldība, grozīs Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā noteikto izmantošanu šim zemesgabalam no Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas uz Savrupmāju apbūves teritoriju.

Normatīvie akti par teritorijas plānošanu nosaka, ka izstrādātie lokālplānojumi pirms to apstiprināšanas ir jānodod publiskai apspriešanai, kas parasti notiek četras nedēļas. Šajā laikā tiek uzklausīti ne tikai iedzīvotāji, bet pieprasīti arī atzinumi no institūcijām, kuras sniegušas nosacījumus lokālplānojuma izstrādei.

Liepājas dome šovasar pieņēma lēmumu par lokālplānojuma izstrādes sākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.

No zemes gabala īpašnieka šā gada maijā ir saņemts iesniegums, kurā viņš pamato savu vēlmi īpašumā attīstīt savrumāju būvniecību, pēc kuras ir liels pieprasījums un kas šajā pilsētas vietā būtu perspektīvāka nekā daudzstāvu apbūve.

Patlaban ir sācies lokālplānojuma izstrādes otrais posms, kurā notiek institūciju atzinumu pieprasīšana un sabiedrības informēšana.

Lokālplānojuma izstrādi paredzēts pabeigt līdz 2019.gada pavasarim

Ikviens interesents līdz 16.janvārim aicināts izteikt viedokli par dokumentu, kas izstrādāts, lai grozītu zemesgabala Ezerlīču ielas 4 izmantošanas mērķi.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiek pirmdien, 10.decembrī, pulksten 17 Liepājas pilsētas pašvaldībā, Rožu ielā 6. Sanāksmē izstrādātāji prezentēs izstrādātā lokālplānojuma pirmo redakciju un atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem, kā arī pierakstīs un analizēs izteiktās piezīmes, ieteikumus, viedokļus.

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
2 gadi 2 mēneši 1 diena portālā
Bija online 20 minūtes pirms
Meklētājs būvniecības nozarē