Jaunā nacionālā Industriālās politikas plāna mērķis ir palielināt eksportu līdz 29,8 miljardiem eiro gadā Ziņas

Jaunā nacionālā Industriālās politikas plāna mērķis ir palielināt eksportu līdz 29,8 miljardiem eiro gadā

Pirmdiena, 23 martā, 2020

Ekonomikas ministrija (EM) izstrādājusi jaunas nacionālās Industriālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam, kuru mērķis ir palielināt eksportu līdz 29,8 miljardiem eiro gadā.

Pamatnostādnes patlaban ir izstrādes stadijā un tās vēl tiek saskaņotas. Jaunizstrādātās pamatnostādnes ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas aptver visas tautsaimniecības nozares un nosaka ekonomikas izaugsmes veicināšanas mērķus un rīcības virzienus turpmākajiem septiņiem gadiem gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

Pamatnostādņu virsmērķis ir 2030.gadā eksportu līdz 29,8 miljardiem eiro gadā, kā arī izdevumu apmēru pētniecības un attīstības darbībām palielināt līdz 776 miljoniem eiro gadā. 

EM norādīja, ka Latvijas ražotājiem ir jāattīsta ar tehnoloģijām un inovācijām saistītās konkurences priekšrocības reizē konkurējot gan ar attīstītajām, gan jaunattīstības valstīm. "Nesabalansētība pastāvošajā tautsaimniecības struktūrā un zemais tehnoloģiskās attīstības līmenis ir viens no Latvijas zemās produktivitātes cēloņiem. Darbaspēka resursu pārkvalificēšanas un pārejas process uz augstākas produktivitātes nozarēm notiek, taču ir lēns," piebilda ministrijā.

Vienlaikus EM atzina, ka Latvijas ekonomikas virzībai uz inovatīvu un zināšanās balstītu ekonomikas modeli ir vairāki šķēršļi, kuru pārvarēšanai ir nepieciešama mērķtiecīga un koordinēta valsts intervence, lai mazinātu ar resursu pārdales procesu saistītās izmaksas un riskus, tādējādi stiprinot valsts konkurētspēju. 

"Galvenais ekonomiskās izaugsmes dzinējspēks ir produktivitātē balstīta konkurētspēja, kuras paaugstināšanai ir nepieciešama konkrēta rīcība piecos galvenajos virzienos - investīcijās, inovācijās, cilvēkkapitālā, uzņēmējdarbības vidē un eksportspējas pieaugumā," uzsvēra ministrijā.

Būtiskākie pamatnostādņu tematiskie virzieni ir cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana, uzņēmējdarbības vides sakārtošana, eksportspējas pieauguma veicināšana, uzņēmēju tehnoloģiskās bāzes stiprināšana un inovācijas kapacitātes paaugstināšana. 

Jauno pamatnostādņu īstenošanas finanšu instrumenti būs Eiropas Savienības fondi, valsts budžets un to veidojošie nodokļu ieņēmumi, kā arī citi ārvalstu finanšu instrumenti.

2019.gadā Latvija eksportēja preces 12,794 miljardu eiro apmērā.

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
2 gadi 2 mēneši 2 dienas portālā
Bija online 04 aprīlī 14:49
Meklētājs būvniecības nozarē