Jūrmala: Sākta būvprojekta izstrāde daudzfunkcionālā dabas tūrisma centra izveidei Ķemeros un mežaparka labiekārtojumam. Ziņas

Jūrmala: Sākta būvprojekta izstrāde daudzfunkcionālā dabas tūrisma centra izveidei Ķemeros un mežaparka labiekārtojumam.

Piektdiena, 23 martā, 2018

Jūrmalas pašvaldība strādā, lai Ķemeros attīstītos kūrortārstniecība un dabas tūrisms. Ķemeru teritorijas sociālekonomiskās attīstības un uzņēmējdarbības nodrošināšanai, kā arī ekotūrisma attīstībai, kas saistīts gan ar Ķemeru kultūrvēsturisko parku, gan ar Ķemeru nacionālā parka tiešo tuvumu, prioritāri jāsakārto centrālie teritorijas objekti.

Nepieciešams komplekss risinājums

Līdz ar dabas tūrisma centra izveidi Ķemeros plānots atjaunot un pilnveidot mežaparku, kas papildinātu dabas tūrisma centrā pieejamo pakalpojumu klāstu un būtu komplekss risinājums Ķemeru teritorijas attīstībai.

Pašvaldība plāno gan sakārtot Ķemeru kultūrvēsturiskā parka teritoriju, atjaunojot kultūrvēsturiskos objektus, celiņus, apgaismojumu, parka arhitektūru un labiekārtojuma elementus, gan pilnveidot mežaparka infrastruktūru, atjaunojot vēsturisko sasaisti starp Ķemeru sanatorijas kompleksu un Meža māju.

Mežaparka koncepts – dabas resursu saglabāšana un izcelšana

Dabas tūrisma centra izveides un mežaparka labiekārtojuma pilnveides koncepts ir balstīts uz esošā dabas mantojuma un tā vērtību izcelšanu, esošo resursu saglabāšanu, mijiedarbību ar iedzīvotājiem – izglītības iespējas bērniem, skolēniem, skolotājiem, jaunajiem un pieredzējušajiem zinātniekiem, tūristiem un citiem interesentiem, paredzot daudzveidīgus interaktīvus pasākumus arī ārtelpās visa gada garumā. Dabas tūrisma centrs tiek veidots kā ērta vide mācību procesa norisei, kur plānotas izglītojošas programmas par procesiem dabā un dabas vērtībām.

Mežaparka teritorijā ir paredzēts iekārtot takas un laipas, kuras ļaus iepazīt līdz šim apmeklētājiem nepieejamo Vēršupīti un tās krastu biotopus, kas atrodami dabiskā meža ielokā. Pastaigu taku un laipu tīkls, platformas, kas tiks izvietotas laipu malās, atpūtas un bērnu rotaļu vietas tiek veidotas ar mērķi interesentiem sniegt iespēju vērot un izzināt dabu un tās mainību. Pieejamība dabas resursiem palīdz iepazīt, izprast un līdz ar to rūpēties par vidi.

Būvprojektu dabas tūrisma centra izveidei un parka atjaunošanai izstrādā arhitektu birojs SIA “Lauder Architects”, kura piedāvātie meti pašvaldības pērn rīkotajā starptautiskajā konkursā par daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra vīziju un meža parka labiekārtojuma ieceri tika atzīti par labākajiem. Šie meti tiks izmantoti par pamatu būvprojekta izstrādei.

SIA “Lauder Architects” darbu portfelī ir apjomīgi projekti:  top projekti daudzstāvu biroju ēkai Rīgas centrā Miera ielā; Valgā, Igaunijā, – skolas un stadiona jaunbūvei un kosmosa izziņas centram – Cēsīs.

SIA “Lauder Architects” valdes loceklis Kārlis Lauders uzsver: “Ķemeru projekts šķiet būtisks ar to, ka tā ir iespēja revitalizēt mazliet novārtā atstātu teritoriju ar lielu potenciālu. Jaunas, jaudīgas funkcijas kopā ar esošajām vērtībām spētu nodrošināt visas tuvākās apkārtnes attīstību. Šī ir īpaša vieta, un mēs esam par Ķemeru ilgtspējīgu attīstību!”

Kontrolēta pieejamība dabas resursiem

Ilze Rukšāne, vadošā ainavu arhitekte: “Mūsu galvenais izaicinājums ir, sadarbojoties vairākām pusēm, panākt, lai izglītojošs ir ne tikai dabas izglītības centrs, bet arī parks – radīt saturu, kas būtu ne tikai populārzinātnisks un interesants ne tikai skolēniem, bet lai tas kļūtu par zinātnisko bāzi arī studentiem, par vietu, kur padziļināti dabā apgūt biotopu daudzveidību.

Dabas mantojums Ķemeru apkārtnē ietver visus Latvijas ainavā nozīmīgākos biotopus – purvus, mežus, pļavas, ezerus un jūras piekrasti, ko svarīgi izcelt, domājot par dabas tūrisma centra attīstību.

Paredzams, ka apmeklētāju skaits nākotnē sasniegs 200 tūkstošus gadā, ko veicinās gan šis pašvaldības projekts, gan privātās investīcijas Ķemeru sanatorijas un viesnīcas atjaunošanā. Jāveido kontrolēta pieejamība šiem nozīmīgajiem dabas resursiem un biotopiem, līdzsvarota un kontrolēta antropoloģiskā slodze uz vidi,– izzinošas dabas takas un laipu tīkls, apmeklētājiem sniedzot iespēju vērot, mācīties un liekot aizdomāties par to, kā ikviena mūsu darbība ietekmē vidi un kādas tai ir sekas. Mūsu koncepcija ir ar dabas izglītības centra un parka starpniecību aizsargāt šos biotopus un attīstīt Ķemeru apkaimi.”

Iedzīvotāju viedoklis ir svarīgs

Izglītojošā dabas tūrisma centra izbūve un mežaparka labiekārtojuma projekts ir daļa no Ķemeru attīstības vīzijas. Lai gan tas ir iecerēts kā Jūrmalas pilsētas tūrisma infrastruktūras “enkurobjekts”, tas vistiešākajā veidā skars Jūrmalas, un jo īpaši Ķemeru, iedzīvotājus. Tādēļ jūrmalnieku iesaiste šo projektu īstenošanā ir ļoti svarīga.

Publiskās apspriešanas laikā, no 22. februāra līdz 9. martam, ar detālplānojumu projektiem un dabas tūrisma centra un mežaparka veidošanas iecerēm varēja iepazīties klātienē – Jūrmalas “Zemes nama” ēkā, Ķemeru pamatskolā, kā arī elektroniski – pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Jūrmalnieki iesaistās aktīvi

Iedzīvotāji aktīvi iesaistījās minēto teritoriju detālplānojumu sabiedriskajās apspriešanās, izsakot savu viedokli, jautājot un izsakot priekšlikumus par konkrētajiem projekta risinājumiem. Ņemot vērā projekta apjomu un nozīmīgumu, 22. februārī Ķemeru pamatskolā tika rīkota tikšanās ar Ķemeru iedzīvotājiem, lai sniegtu iespēju klātienē un detalizētāk iepazīties ar ieceri. Par projektu pastāstīja un uz iedzīvotāju jautājumiem atbildēja pašvaldības Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja Baiba Birzniece, Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja Vita Zvejniece un teritorijas plānotāja Ilze Karjuse. Iedzīvotāju jautājumi un priekšlikumi bija saistīti galvenokārt ar mežaparka labiekārtojuma ieceri.

Patlaban sabiedriskā apspriešana ir beigusies, pašvaldība apkopo saņemtos atzinumus un priekšlikumus, un atbilstoši tiem tiek izstrādāti detālplānojumu precizējumi. Pēc precizējumu izstrādes un atbildīgo institūciju pozitīvu atzinumu saņemšanas šī gada vasarā tiks organizēta detālplānojumu atzinumu un priekšlikumu izskatīšanas sanāksme jeb atkārtota tikšanās ar iedzīvotajiem, kurā informēsim par veiktajām izmaiņām. Izmaiņas, kas, pamatojoties uz iedzīvotāju priekšlikumiem, tiek veiktas detālplānojumā, papildus tiks iekļautas arī topošajā būvprojektā.

Būvprojekta izstrāde turpināsies līdz 2019. gada sākumam, būvdarbus varētu uzsākt 2019. gada nogalē. Parka pārbūves un atjaunošanas projekts ir iekļauts un apstiprināts Jūrmalas pilsētas investīciju plānā 2017.–2019. gadam.

Kopējās parka pārbūvei un atjaunošanai plānotās izmaksas, ieskaitot būvprojekta izstrādi, rēķinātas septiņu miljonu eiro apjomā, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – seši miljoni un Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 900 tūkstoši eiro, valsts budžeta dotācija – 158 tūkstoši eiro.

Avots: jurmala
Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
2 gadi 4 mēneši portālā
Bija online 3 stundas pirms
Meklētājs būvniecības nozarē

Pakalpojumu atlase pēc tēmas