Vineta Agliša reģistrēja kompāniju Vineta Agliša
26 martā 16:48
Vineta Agliša
Gruntsgabalu izpēte: 1) Ģeoloģiskā izpēte: nogulumiežu slānis, kristāliskā pamatklintāja virsmas iežu sastāvs un tektoniskā struktūra, sadalošie lūzumi utt., rezultējoša tektoniskā karte (M 1:10 000); 2) Nogulumiežu tektoniskā struktūra (āderes); 3) Gruntsgabala ģeofiziskā izpēte (radiācija, magnētisms, gravitācija); 4) Ūdeņu izpēte (dzeramais, minerālais, ģeotermālais); 5) Derīgie izrakteņi; 6) Applūšana.
Vineta Agliša pievienojis(-а) pakalpojumu sadaļā Ģeodēziskie darbi.
18 martā 09:05

1. Ģeoloģiskās vides diagnostika. 2. Ģeofizisko lauku analīze. 3. Informācija par pazemes ūdeņiem – saldie, minerālie, ģeotermālie. 4. Derīgie izrakteņi. 5. Plūdu prognozēšana. 6. Pētījums vajadzīgo vietu atrašanai. Cena pēc vienošanās

Vineta Agliša reģistrējās portālā
15 martā 13:33
Lietotāja reģistrācija 15 martā - 13:33 2019